Kære/Dear Fediverse

Hvor går man hen for at arbejde på at oversætte BBB dokumentation, websider og interfaces til dansk?

Where to go to get working on translating BigBlueButton documentation, webpages and interfaces to Danish?


Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!