Follow

Hej

Jeg har kronikket i dagens Information om , og

En vigtig del af en bæredygtig fremtid på det digitale område, synes jeg.

Det kan læses her: information.dk/debat/2022/08/b

Der skulle ikke være paywall på.

@fritjof Tak! For at skrive en super kronik - og for at sætte fokus på et kæmpe problem i dagens demokrati. Vi har hos semaphor.dk sat bl.a. Jitsi, Nextcloud og Zulip op hos f.eks. Statens-IT og flere kommuner - og vi deler fuldstændig dine holdninger og perspektiver :-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!