Follow

Super dag til i by!
Datteren på 3,5 nød det i stride strømme.
På vej hjem spurgte jeg "Hvad kunne du bedst lide i dag" og svaret kom prompte: "Det hele!"

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!