Follow

folkeskolen.dk/chromebook-hels

Helt enig!
- Nu er der momentum for at tage ejerskabet over egne (og egne skolebørns) data. Flere kommuner bør lægge om, så feemtidig IT udvikling kna blive bæredygtig og bygge videre på det eksisterende, fremfor at skulle genopfinde den varme tallerken hver gang.
Med FOSS vinder samfundet!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!