@fritjof Jeg syntes godt nok også det var vildt hvor længe de fik lov at køre. Ikke fordi jeg tror, det er et egentligt problem, for jeg tror såmænd på at Googles tjenester til skole og virksomheder er rimelige. Men mere fordi det var så klart i konflikt med gældende lovgivning.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!