Follow

Har du lyst til at slippe af med google-tjenester, men føler du dig fanget af at alle dine mails ligger hos dem? Så er der måske en hjælp at finde hér: clean.email/how-to-download-gm - jeg har kastet mig ud i at downloade alle mine data derfra nu (uhyggeligt mange og underlige detaljer de har gemt) og melder igen når jeg har fundet ud af om de filer der kommer ud af det, kan bruges til noget, eller om det er mere navn end gavn.

· · Web · 1 · 1 · 6

Update på gmail-breakout: Det lykkedes fint at hente mails ned. Fik mailfilerne ned i MBOX-format, og det kan bl.a. Thunderbird-klienten åbne. Det hele ligger hulter-til-bulter nu, men godt at blade gamle breve igennem uanset og vide at hverken vedhæftede filer eller andet er mistet til G****

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!