Follow

Det er tredje gang, tror jeg, at jeg opretter en profil på mastodon - men denne gang er det som om der er momentum. Tak til Elon, I guess?

Uanset så er det fedt at fange for eksempel :)

- Er der nogen der vil være med til at lave en lignende for ?

Forhåbentlig er på vej til at blive mere almindeligt.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!